Overzicht subsidies voor (her)bebossing | Belgische Houtconfederatie

In het dossier over bosverjonging dat verscheen in het maartnummer van ons tijdschrift HoutBedrijf haalden we al aan dat er verschillende financiële ondersteuningen zijn (of binnenkort zullen zijn) voor eigenaars die willen (her)bebossen.
Hierbij een overzicht :

Vlaams Gewest
In het kader van de verbintenis van het Vlaamse Gewest om 4.000 ha te bebossen, wordt aan eigenaars een subsidie toegekend voor de aanleg van bossen met inheemse soorten, eventueel gecombineerd met populier. De subsidie bedraagt 2,5 euro/m² voor aanplant en 1,96 euro/m² voor natuurlijke verjonging (0,54 euro/m² in welbepaalde gevallen).
Natuur en Bos – subsidie bebossing

Natuur en Bos kent eveneens subsidies toe voor herbebossing met inheems soorten (2 à 3 verschillende soorten) van 3000 euro/ha voor de beplanting (3250 euro/ha als 75% van het plantsoen van aanbevolen herkomsten is) en een supplement voor wildbescherming.
Natuur en Bos – subsidie herbebossing

Met middelen uit het Boscompensatiefonds wordt via een jaarlijkse projectoproep een eenmalige subsidie toegekend voor de aankoop van te bebossen gronden (60 tot 80% van het aankoopbedrag, kosten inbegrepen, met een maximum van 3,5 euro/m²). Lokale besturen kunnen een subsidie van 75% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, krijgen met een maximum van 5 euro/m².
Natuur en Bos – subsidie aankoop

Via het Boscompensatiefonds is ook een subsidie voor grondwaardeverlies bij bebossing mogelijk.
Natuur en Bos – subsidie grondwaardeverlies

De mogelijke subsidies voor bebossing kunnen online berekend worden op de bosteller

Waals Gewest
Het Waals Gewest kent momenteel geen steun toe voor herbebossing, tenzij als aanvulling op provinciale steunmaatregelen (zie verder Steun van de Provincie Luxemburg).
Maar de Waalse regering heeft een budget van 3 miljoen euro aan regionale steun goedgekeurd om particuliere en openbare boseigenaars ertoe aan te zetten hun aanplantingen te diversifiëren. De toekenningsvoorwaarden van deze steun in het kader van pilootprojecten zijn nog niet bekend. De Waalse Minister voor Bossen zou de bosverjonging willen sturen in de richting van gemengde bestanden van soorten die aangepast zijn aan de klimaatwijzigingen (naaldhout, inheems loofhout, uitheems loofhout) en die inspelen op biodiversiteit. Deze steun zal verdeeld worden over de privé en publieke eigenaars en de basissubsidie bedraagt 2000 euro/ha voor een verjonging met ten minste 3 soorten die aangepast zijn aan de klimaatsveranderingen. Een bijkomend bedrag van 500 euro/ha is voorzien als de verjonging voor minstens 50% bestaat uit soorten met een hoog biodiversiteitspotentieel en nog eens 500 euro/m² als er maatregelen getroffen worden om de biodiversiteit te vergroten en het waterbeheer te verbeteren.

De Belgische Houtconfederatie steunt uiteraard het initiatief om eigenaars te financieel te helpen bij de herbossing maar is ongerust over de impact van deze steun op het evenwicht tussen loofhout en naaldhout in de toekomst. Daarnaast hopen we dat er voor de aanplantingen beroep zal gedaan worden op de professionele bosbouwers en dat deze steun, die deel uitmaakt van het Europees relanceplan, zodoende de lokale tewerkstelling ten goede komt.

Provincie Luxemburg
De provincie Luxemburg kent een aanplantpremie toe aan particuliere eigenaars, waarvan de helft door het Waalse Gewest wordt gecompenseerd. Deze premie bedraagt 750 euro per hectare en is zowel voor de aanplanting van naaldhout als loofhout. Een eigenaar die zich laat bijstaan door een bosbouwexpert om voor hetzelfde perceel ook een plan voor natuurlijke verjonging op te stellen, krijgt daarbovenop nog een forfaitaire bonus van 200 euro. Het plantsoen moet uit minstens 3 verschillende soorten bestaan en iedere soort moet minstens 15% van het totale plantaantal vertegenwoordigen.
Steun aanplantingen Luxemburg

Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
De KBBM coördineert voor haar leden een privé-steunfonds voor aanplanting. Het fonds wordt gefinancierd met sponsorgeld van bedrijven (aftrekbare giften via de Koning Boudewijnstichting). Hierdoor kan een privé-eigenaar genieten van een steun die tot 2000€/ha (2400€/ha als het bos PEFC-gecertificeerd is). 10% van de herbeboste oppervlakte moet met loofhout beplant worden.
KBBM – plant een boom