Sectorale akkoord voor de CAO’s 2021-2022 | Belgische Houtconfederatie

De sociale partners van PC125 (houtnijverheid), PC200 (bedienden) en PC146 (bosbouw) waren al enkele weken aan het onderhandelen. Dit is het sectorale akkoord voor de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) voor 2021-2022.

Paritair Comité 125: sectorale akkoord voor de CAO’s 2021-2022

De sociale partners van de paritaire subcomités 125.01, 125.02 en 125.03 hebben eindelijk een sectoraal akkoord voor 2021-2022 bereikt.

Belangrijkste punten van het sectorale akkoord

– Verhoging van de lonen en premies van de arbeiders in de sector met 0,4% met een minimum van € 0,06 op 1 december 2021.

– Toekenning van een coronapremie van 125 € in de vorm van consumptiecheques vóór 31/12/2021, met een aanbeveling om een bijkomende premie toe te kennen aan bedrijven die in 2020 een stijging van hun omzet en winst hebben gerealiseerd (de Belgische Hout Confederatie heeft voor haar leden preferentiële tarieven onderhandeld bij Edenred, u zal zeer binnenkort informatie ontvangen via een specifieke nieuwsbrief). De premie wordt toegekend aan arbeiders die op 30/11/2021 in dienst zijn, a rato van het aantal gewerkte of gelijkgestelde dagen en het arbeidsregime tussen 1/12/2020 en 30/11/2021.

– Vergoeding van verplaatsingskosten (exclusief fietsen) tot 85% van het maandelijkse treinkaartbedrag/0,77.

– Fonds voor Bestaanszekerheid : Verhoging van de bedragen van de door de fondsen voor bestaanszekerheid toegekende vergoedingen, toekenning van vergoedingen in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de periode 2021-2022 (er zij op gewezen dat de toekenning van deze vergoeding, evenals die in geval van economische werkloosheid van de 11e tot de 120e dag, de werkgever vrijstelt van de betaling van de bijdrage van 2,00 euro/dag) en de invoering van een anciënniteitspremie van 800 euro voor werknemers met een anciënniteit van 35 jaar of meer in de onderneming.

– Maximale verlenging van brugpensioen (SWT) en tijdskrediet systemen.

– In paritair subcomité 125.02:

 • Invoering van een door de werkgever betaalde dag familiaal verlof in geval van ziekenhuisopname van een kind of partner (deze verlofdag bestond reeds in PSC 125.01 en PSC 125.03)
 • Verlaging van de bijdrage van ondernemingen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid met 1% van de lonen tot 108% van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 

Paritair Comité 200: sectorale akkoord voor de CAO’s 2021-2022

De sociale partners van het paritair comité 200 (bedienden) hebben ook een sectorale akkoord  gesloten voor 2021-2022. De CAO’s kunnen worden geraadpleegd op de website van het Sociaal Fonds van de APCB: https://www.sfonds200.be/nl/sectorinformatie/cao-s/

Belangrijkste punten van deze overeenkomst

Loonsverhoging van 0,4% vanaf 01/12/2021.

– Toekenning van een coronapremie vóór 31/12/2021 in de vorm van consumptiecheques in ondernemingen die aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoen :

 • Positief bedrijfsresultaat (code 9901) in 2019 en 2020.
 • Stijging van de omzet (code 70), of van de brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, met ten minste 5% in 2020 ten opzichte van 2019.

De coronapremie bedraagt :

 • 125 euro als de omzet of brutomarge met ten minste 5% is gestegen;
 • 250 euro indien de omzet of brutomarge met ten minste 10% is gestegen.

De premie wordt betaald aan werknemers die op 30/11/2021 in dienst zijn, a rato van de prestaties die tussen 01/12/2020 en 30/11/2021 zijn verricht en daarmee gelijkgesteld.

De werkgever moet uiterlijk op 15/12/2021 een schriftelijke mededeling over de toekenning van de coronapremie toezenden aan de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis daarvan, aan de werknemers.

Goed nieuws: de Belgische Houtconfederatie heeft voor haar leden voorkeurtarieven onderhandeld bij Edenred.

 • Verlenging van alle SWT (brugpensioen) en tijdskredietsystemen
 • Mobiliteit:

Verhoging van de fietsvergoeding vanaf 1/7/2022 tot 0,20 euro/km (max. 8 euro per dag)

Het bedrag van het brutojaarloon dat als grens dient voor de werkgeversbijdrage voor woon-werkverkeer met eigen vervoer wordt met ingang van 1/1/2022 verhoogd tot 29.680 euro.

Overige bepalingen

 • Eindejaarspremie: werk als uitzendkracht telt mee voor de vereiste anciënniteit van 6 maanden;
 • Telewerken en het loskoppelen van de aansluiting: aanbeveling om deze kwestie aan te pakken in het kader van de sociale dialoog op bedrijfsniveau;
 • Opleiding: voortzetting van het groeipad voor opleidingsdagen overeenkomstig de bepalingen van de vorige akkoord;
 • Bijdrage Sociaal Fonds: gehandhaafd op 0,23% tot 31/12/2023

 

Paritair Comité 146: sectorale akkoord voor de CAO’s 2021-2022

De sociale partners van het paritair comité 146 (bosbouw werken) hebben ook een akkoord gesloten voor 2021-2022. U kunt het protocolakkoord vinden via de volgende link.

Belangrijkste punten van deze sectorale akkoord

-Loonsverhoging van 0,4% vanaf 01/12/2021.

– Verhoging van de vergoeding van verplaatsingskosten (andere vervoermiddelen dan openbaar vervoer) van 0,10 tot 0,20 euro per afgelegde km vanaf 1/12/2021

– Vergoeding voor verplaatsingen per fiets à 0,24 euro per afgelegde km.

– Vergoeding van de kosten voor het onderhoud van werkkleding à 4 euro per maand vanaf 1/12/2021 tot en met 31/12/2023.

– Verlenging van de CAO over flexibiliteit tot 31.12.2023.

– Verlenging van de CAO inzake de afwijking van de minimale wekelijkse arbeidstijd tot en met 31.12.2023.